O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vedecké projekty
Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠ a SAV (VEGA)

Prírodné a cielene hydrofobizované polysacharidy s antioxidačnými a asociatívnymi vlastnosťami
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Hromádková, PhD. (01/2009-12/2012)
Glykomika a jej potenciál na charakterizáciu mikroorganizmov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD. (01/2009-12/2012)
Štúdium využitia patogén-hostiteľ glykoproteínových interakcií v boji so samotným patogénom
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Nahálka, PhD. (01/2010-12/2012)
Chemická príprava, charakterizácia a imunologické vlastnosti glykokonjugátov na báze vybraných oligosacharidových štruktúr antigénov patogénnych kandíd
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slavomír Bystrický, DrSc. (01/2010-12/2012)
NMR štrukturálna analýza metabolitov a iných biologicky aktívnych molekúl
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, DrSc. (01/2010-12/2012)
Mikrobiálne enzýmy biokonverzie rastlinných hemicelulóz
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DSc. (01/2010-12/2013)
Ekológia kvasiniek osídľujúcich povrchy plodov a kvetov ovocných stromov s ohľadom na ich vlastnosti, aktivitu a prežívanie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (01/2010-12/2013)
Dešifrovanie glykokódu s využitím lektinomických nástrojov: Imobilizácia lektínov v nanoškále s detekciou glykoforiem v microarray formáte
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc. (01/2010-12/2013)
Bioaktívny faktor - galaktoglukomanán - potenciál zbytkového produktu spracovania dreva pre kontrolu vývinu a ochranu rastlín
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Desana Lišková, PhD. (01/2010-12/2013)
Štúdium vzťahu štruktúry a funkcie katalytickej domény alfa-manozidáz typ-2
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Mucha, PhD. (01/2011-12/2013)
Charakterizácia prenosu signálu protein kinázou – endoribonukleázou Ire1p v endoplazmatickom retikule
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sergej Šesták, PhD. (01/2011-12/2013)
Biologicky aktívne sacharidy: syntéza, 3D štruktúra a medzimolekulové interakcie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (01/2011-12/2013)
Charakterizácia tranzitných stavov neuraminidázy chrípkového vírusu pre racionálny dizajn inhibítorov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Raab, PhD. (01/2012-12/2012)
Rastlinné slizy, štruktúra a bioaktivita
Vedúci projektu: Mgr. Peter Capek, PhD. (01/2011-12/2014)
Mimetiká inhibítorov glykozyltransferáz - racionálny dizajn, syntéza a aplikácie
Vedúci projektu: Ing. Ján Hirsch, DrSc. (01/2011-10/2014)
Transglykozylázy rastlinných a fungálnych bunkových stien
Vedúci projektu: Ing. Eva Stratilová, PhD. (01/2012-12/2015)
Chemoenzymatická syntéza kľúčových glykosyntónov prírodných látok
Vedúci projektu: Ing. Mária Mastihubová, PhD. (01/2012-12/2015)
Syntéza, štrukturálny dizajn a evaluácia nových sulfónových derivátov D-manózy – inhibítorov glykozidhydroláz
Vedúci projektu: Ing. Monika Poláková, PhD. (01/2012-12/2015)
Výskum molekulárnych faktorov obrany včelstiev voči niektorým mikrobiálnym patogénom
Vedúci projektu: RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD. (01/2012-12/2015)
Príprava subcelulárnych vakcín z oligomanozidových epitopov kvasinky Candida albicans a ich imunomodulačné vlastnosti
Vedúci projektu: RNDr. Eva Machová, PhD. (01/2013-12/2016)
Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štrukturálna a funkčná rozmanitosť
Vedúci projektu: Ing. Zdenka Hromádková, PhD. (01/2013-12/2016)
Nová technológia syntézy derivátov sialových kyselín a epitopu a-Gal využiteľných pri vývoji vakcín, antibiotík a humanizovaných plastov
Vedúci projektu: Ing. Jozef Nahálka, PhD. (01/2013-12/2016)
Štruktúrna analýza N-viazaných oligosacharidov v špecialnej diagnostike kongenitálných metabolických porúch glykozylácie.
Vedúci projektu: RNDr. Ján Mucha, CSc. (01/2014-12/2016)
Mikrobiálne enzýmy pre využitie rastlinných hemicelulóz
Vedúci projektu: Mgr. Vladimír Puchart, PhD. (01/2014-12/2017)
Vývoj lektínových, proteínových a glykánových biočipov s využitím moderných technológií a nanotechnológií pre aplikácie v biológii, biomedicíne a pre detekciu biomarkerov
Vedúci projektu: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (01/2014-12/2017)
Štúdium štruktúry a vlastností biologicky aktívnych sacharidov metódami NMR spektroskopie a teoretickej chémie
Vedúci projektu: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (01/2014-12/2017)
Signalizácia galaktoglukomanánových oligosacharidov v procesoch rastu rastlín a ich ochranný potenciál voči toxickým kovom
Vedúci projektu: RNDr. Desana Lišková, PhD. (01/2014-12/2017)
Diverzita, vlastnosti a aktivity pôdnych kvasiniek
Vedúci projektu: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (01/2014-12/2017)
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií
Vedúci projektu (FCHPT STU, MŠ SR): prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): Ing. Peter Gemeiner, DrSc. (01/2012-12/2015)
Vplyv arzénu a antimónu na produkčné a fyziologické charakteristiky rastlín
Vedúci projektu (Prif UK, MŠ SR): prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): RNDr. Desana Lišková, PhD. (01/2012-12/2015)
Syntéza mimetík tranzitných stavov na inhibíciu glykozyltransferáz
Vedúci projektu (Prif UK, MŠ SR): RNDr. Pavol Koiš, CSc.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. (01/2012-12/2015)
NMR štúdium biosurfaktantov produkovaných baktériami izolovanými z oblačnej vody a arktického snehu
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, DrSc. (01/2013-12/2016)
Biopolyméry mikrorias, produkcia, štrukturálna diverzita a vlastnosti
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Capek, PhD. (01/2015-12/2017)
Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Poláková, PhD. (01/2015-12/2018)
Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD. (01/2015-12/2018)
Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marek Baráth, PhD. (01/2016-12/2019)
Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Sládek, PhD. (01/2016-12/2019)
Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Stratilová, PhD. (01/2016-12/2019)
Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD. (01/2016-12/2019)
Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (01/2016-12/2018)
NMR spektroskopia v cielenej diagnostike dedičných porúch metabolizmu a identifikácii štruktúr biopolymérov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, DrSc. (01/2017-12/2019)
Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Farkaš, PhD. (01/2017-12/2020)
Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Hromádková, PhD. (01/2017-12/2020)
Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Nahálka, PhD. (01/2017-12/2020)
Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ema Paulovičová, CSc. (01/2017-12/2020)

Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD. (05/2011-10/2014)
Systémové katalýzy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc. (09/2010-08/2014)
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (07/2012-12/2015)
Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny 38
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Poláková, PhD. (10/2013-09/2017)
Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD. (10/2013-09/2017)
Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Mastihubová, PhD. (10/2013-09/2017)
Modifikácia ionómu rastlín kremíkom pre zlepšenie nutričnej kvality plodín
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (05/2011-10/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv – P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Nositeľ projektu: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdena Sulová, DrSc. (05/2011-10/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie
Nositeľ projektu: Ústav polymérov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Mgr. Peter Capek, PhD.
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty
Nositeľ projektu: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Emília Breierová, PhD.
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie
Nositeľ projektu: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Hajduch, PhD. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Nové názory na farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy
Nositeľ projektu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Mgr. Peter Capek, PhD.
Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu
Nositeľ projektu: Ústav pre výskum srdca SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Nositeľ projektu: Elektrotechnický ústav SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Huran, CSc. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Vlasta Sasinková
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Nositeľ projektu: Centrum biovied (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdena Sulová, DrSc. (07/2015-10/2018)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (07/2015-06/2019)
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Nositeľ projektu: Ústav molekulárnej biológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Kormanec, DrSc. (07/2016-12/2019)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Mária Matulová, DrSc.
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Machová, PhD. (07/2016-06/2020)
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (07/2016-06/2020)
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD. (07/2016-06/2020)
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Nositeľ projektu: Ústav molekulárnej biológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kutejová, PhD. (07/2016-06/2020)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Ján Mucha, CSc.
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Nositeľ projektu: Ústav anorganickej chémie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Vladimir Malkin, DrSc. (07/2016-06/2020)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Projekty Horizon 2020

Instruct-ULTRA (H2020-INFRADEV-2016-2017, Action CSA, Grant agreement No 731005)
Koordinátor: Dr. Susan Daenke
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dave Stuart
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (01/2017-12/2020)

Projekty 7. rámcového programu EÚ

Nanočastice pre terapiu a diagnózu Alzheimerovej choroby - NAD (FP7/NMP4-LA-2008-212043)
Akronym: NAD
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc. (09/2008-08/2013)
Zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov NMR z východnej Európy za účelom vytvorenia koordinovanej pan-Európskej komunity umožňujúcej spoluprácu vo výskume a na podporu technologického pokroku (FP7/228461-EAST-NMR)
Akronym: EAST-NMR
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (02/2009-01/2013)
Integrovaná infraštruktúra pre štrukturálnu biológiu (FP7/211252)
Akronym: INSTRUCT
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (04/2008-12/2015)
Výskumná infraštruktúra mikrobiálnych zdrojov (FP7-312251)
Akronym: MIRRI
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (11/2012-10/2015)
Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami (FP7-IDEAS-ERC-SG-LS9, ERC Starting Grant, FP7-311532)
Akronym: ELENA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (01/2013-12/2017)
Diagnostika rakoviny: Paralelná analýza biomarkerov rakoviny prostaty (FP7-PEOPLE-2012-ITN)
Akronym: PROSENSE
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (10/2012-09/2016)
Štúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorov (FP7/SASPRO-0005/01/02)
Akronym: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. (07/2015-06/2018)
Nanoštruktúrové hybridné organicko-anorganické solárne články (ERA-NET FP7, KONNECT Joint Call 2015 "Resources and Sustainability", KONNECT 007)
Akronym: NANOCELL
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Júlia Mičová, PhD. (09/2016-08/2018)

Ostatné multilaterálne medzinárodné projekty

Multidisciplinárne hranice magnetickej rezonancie (ESF/RNP-PESC-05-PGM-022)
Akronym: EMAR
Koordinátor: Prof. Miquel Pons (Španielsko, 04/2007-04/2012)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Mária Matulová, DrSc.
Kaskádovité chemoenzymatické procesy - nové synergie medzi chémiou a biochémiou (CMST COST Action CM0701)
Koordinátor: Dr. Sergio Riva (Taliansko, 10/2008- 04/2012)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Analytické techniky pre biorefinérie (FPS COST Action FP0901)
Koordinátor: Prof. Stefan Willför (Fínsko, 08/2009-05/2013)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Produkcia minerálne upravených plodín pre zdravé/nezávadné potraviny a krmivo (COST Action FA0905)
Koordinátor: Prof. Bal Ram Singh (Nórsko, 01/2010-04/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Koloidné aspekty nanovedy pre inovačné procesy a materiály (COST CMST Action CM1101)
Koordinátor: Prof. Piotr Warszynski (Poľsko, 06/2011-01/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Multivalentné glykosystémy pre nanovedu - MultiGlykoNano (COST CMST Action CM1102)
Koordinátor: Dr. Bruce Turnbull (Veľká Británia, 11/2011-11/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Zhodnotenie potravinového odpadu pre udržateľné chemikálie, materiály a palivá (EUBis) (FA COST Action TD1203)
Koordinátor: Prof. James Clark (Veľká Británia, 11/2012-11/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Chemické metódy zamerané na odolnosť liečiv v kmeňových rakovinových bunkách (COST CMST Action CM1106)
Koordinátor: Prof. Daniele Passarella (Taliansko, 03/2012-03/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Systémy biokatalýzy (CMST COST Action CM1303)
Koordinátor: Prof. Stefano Servi (Taliansko, 11/2013-11/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Zhodnotenie odpadovej lignocelulózovej biomasy pre udržateľnú produkciu chemikálií, materiálov a palív s využitím technológií s nízkou environmentálnou záťažou (FPS COST Action FP1306)
Koordinátor: Dr. Rafael Luque (Spain, 05/2014-05/2018)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
ENV-Európske fórum pre glykovedy-RNP (ESF-Research Networking Programmes-LESC, 07-RNP-015)
Akronym: Euroglycoscience
Koordinátor: Prof. Sabine L. Flitsch (Veľká Británia, 05/2009-04/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Ján Mucha, PhD.
Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv (CMST COST Action CM1407)
Koordinátor: Prof. Bruno Botta (Taliansko, 03/2015-03/2019)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve (EUROCAROTEN) (CMST COST Action CA15136)
Koordinátor: Dr. Antonio J. Melendez-Martinez (Španielsko, 04/2016-04/2020)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Emília Breierová, PhD.

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017