O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vedecké projekty
Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠ a SAV (VEGA)

Rastlinné slizy, štruktúra a bioaktivita
Vedúci projektu: Mgr. Peter Capek, PhD. (01/2011-12/2014)
Mimetiká inhibítorov glykozyltransferáz - racionálny dizajn, syntéza a aplikácie
Vedúci projektu: Ing. Ján Hirsch, DrSc. (01/2011-10/2014)
Transglykozylázy rastlinných a fungálnych bunkových stien
Vedúci projektu: Ing. Eva Stratilová, PhD. (01/2012-12/2015)
Chemoenzymatická syntéza kľúčových glykosyntónov prírodných látok
Vedúci projektu: Ing. Mária Mastihubová, PhD. (01/2012-12/2015)
Syntéza, štrukturálny dizajn a evaluácia nových sulfónových derivátov D-manózy – inhibítorov glykozidhydroláz
Vedúci projektu: Ing. Monika Poláková, PhD. (01/2012-12/2015)
Výskum molekulárnych faktorov obrany včelstiev voči niektorým mikrobiálnym patogénom
Vedúci projektu: RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD. (01/2012-12/2015)
Príprava subcelulárnych vakcín z oligomanozidových epitopov kvasinky Candida albicans a ich imunomodulačné vlastnosti
Vedúci projektu: RNDr. Eva Machová, PhD. (01/2013-12/2016)
Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štrukturálna a funkčná rozmanitosť
Vedúci projektu: Ing. Zdenka Hromádková, PhD. (01/2013-12/2016)
Nová technológia syntézy derivátov sialových kyselín a epitopu a-Gal využiteľných pri vývoji vakcín, antibiotík a humanizovaných plastov
Vedúci projektu: Ing. Jozef Nahálka, PhD. (01/2013-12/2016)
Štruktúrna analýza N-viazaných oligosacharidov v špecialnej diagnostike kongenitálných metabolických porúch glykozylácie.
Vedúci projektu: RNDr. Ján Mucha, CSc. (01/2014-12/2016)
Mikrobiálne enzýmy pre využitie rastlinných hemicelulóz
Vedúci projektu: Mgr. Vladimír Puchart, PhD. (01/2014-12/2017)
Vývoj lektínových, proteínových a glykánových biočipov s využitím moderných technológií a nanotechnológií pre aplikácie v biológii, biomedicíne a pre detekciu biomarkerov
Vedúci projektu: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (01/2014-12/2017)
Štúdium štruktúry a vlastností biologicky aktívnych sacharidov metódami NMR spektroskopie a teoretickej chémie
Vedúci projektu: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (01/2014-12/2017)
Signalizácia galaktoglukomanánových oligosacharidov v procesoch rastu rastlín a ich ochranný potenciál voči toxickým kovom
Vedúci projektu: RNDr. Desana Lišková, PhD. (01/2014-12/2017)
Diverzita, vlastnosti a aktivity pôdnych kvasiniek
Vedúci projektu: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (01/2014-12/2017)
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií
Vedúci projektu (FCHPT STU, MŠ SR): prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): Ing. Peter Gemeiner, DrSc. (01/2012-12/2015)
Vplyv arzénu a antimónu na produkčné a fyziologické charakteristiky rastlín
Vedúci projektu (Prif UK, MŠ SR): prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): RNDr. Desana Lišková, PhD. (01/2012-12/2015)
Syntéza mimetík tranzitných stavov na inhibíciu glykozyltransferáz
Vedúci projektu (Prif UK, MŠ SR): RNDr. Pavol Koiš, CSc.
Zástupca vedúceho projektu (CHÚ SAV): doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. (01/2012-12/2015)

Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD. (05/2011-10/2014)
Systémové katalýzy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc. (09/2010-08/2014)
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (07/2012-12/2015)
Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny 38
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Poláková, PhD. (10/2013-09/2017)
Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD. (10/2013-09/2017)
Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Mastihubová, PhD. (10/2013-09/2017)
Modifikácia ionómu rastlín kremíkom pre zlepšenie nutričnej kvality plodín
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (05/2011-10/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv – P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Nositeľ projektu: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdena Sulová, DrSc. (05/2011-10/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie
Nositeľ projektu: Ústav polymérov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Mgr. Peter Capek, PhD.
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty
Nositeľ projektu: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Emília Breierová, PhD.
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie
Nositeľ projektu: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Hajduch, PhD. (07/2011-12/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Nové názory na farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy
Nositeľ projektu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Mgr. Peter Capek, PhD.
Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu
Nositeľ projektu: Ústav pre výskum srdca SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Nositeľ projektu: Elektrotechnický ústav SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Huran, CSc. (10/2013-09/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Vlasta Sasinková

Projekty 7. rámcového programu EÚ

Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami (FP7-IDEAS-ERC-SG-LS9, ERC Starting Grant, FP7-311532)
Akronym: ELENA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (01/2013-12/2017)
Diagnostika rakoviny: Paralelná analýza biomarkerov rakoviny prostaty (FP7-PEOPLE-2012-ITN)
Akronym: PROSENSE
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc. (10/2012-09/2016)

Ostatné multilaterálne medzinárodné projekty

Produkcia minerálne upravených plodín pre zdravé/nezávadné potraviny a krmivo (COST Action FA0905)
Koordinátor: Prof. Bal Ram Singh (Nórsko, 01/2010-04/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Koloidné aspekty nanovedy pre inovačné procesy a materiály (COST CMST Action CM1101)
Koordinátor: Prof. Piotr Warszynski (Poľsko, 06/2011-01/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Multivalentné glykosystémy pre nanovedu - MultiGlykoNano (COST CMST Action CM1102)
Koordinátor: Dr. Bruce Turnbull (Veľká Británia, 11/2011-11/2015)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Zhodnotenie potravinového odpadu pre udržateľné chemikálie, materiály a palivá (EUBis) (FA COST Action TD1203)
Koordinátor: Prof. James Clark (Veľká Británia, 11/2012-11/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Chemické metódy zamerané na odolnosť liečiv v kmeňových rakovinových bunkách (COST CMST Action CM1106)
Koordinátor: Prof. Daniele Passarella (Taliansko, 03/2012-03/2016)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Systémy biokatalýzy (CMST COST Action CM1303)
Koordinátor: Prof. Stefano Servi (Taliansko, 11/2013-11/2017)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Zhodnotenie odpadovej lignocelulózovej biomasy pre udržateľnú produkciu chemikálií, materiálov a palív s využitím technológií s nízkou environmentálnou záťažou (FPS COST Action FP1306)
Koordinátor: Dr. Rafael Luque (Spain, 05/2014-05/2018)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
ENV-Európske fórum pre glykovedy-RNP (ESF-Research Networking Programmes-LESC, 07-RNP-015)
Akronym: Euroglycoscience
Koordinátor: Prof. Sabine L. Flitsch (Veľká Británia, 05/2009-04/2014)
Zodpovedný riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Ján Mucha, PhD.

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2015