O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Projekty ŠF

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. Etapa
Kód ITMS2014+: 313011W428
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. Cieľom projektu je identifikácia nových diagnostických, prognostických a terapeutických markerov chorobných zmien endometria na podklade multidisciplinárneho prístupu.

 

Názov a sídlo prijímateľa: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MindIT, s.r.o., Banská Bystrica; Univerzita Komenského v Bratislave.

Trvanie projektu: 01/2019 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 6 278 201,09 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Banská Bystrica, Nitra.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 

 

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
Kód ITMS2014+: 313011V358
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Piešťany, Nitra, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 

 

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT - ZOPA)
Kód ITMS2014+: 313011W410
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: projekt je zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany

Partneri: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 05/2020 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 5 788 811,28 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Košice I - mestská časť Staré Mesto, Piešťany.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 

 

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
Kód ITMS2014+: 313011V578
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu ako aj centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Partneri: GENETON s.r.o, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Trnava; POWERTEC s. r. o., Bratislava; Slovgen s.r.o., Bratislava; Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava; Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 205 044,72 Eur

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Nitra.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017