O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu







O ústave
Chemický ústav SAV je jednou z najväčších akademických výskumných inštitúcií na Slovensku.
Vedecky sa zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov ... viac
Novinky


Kalendár podujatí

Konferencie

Pripravované





45. Výročná konferencia o kvasinkách
15.5. - 18.5.2018, Smolenice


Uskutočnené






14th Bratislava Symposium on Saccharides
25. – 30. jún 2017, Smolenice








Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2015

Best lecture award for young scientist


Ing. Zuzana Pakanová - za najlepšiu prednášku mladého vedca na 20th International Conference "Analytical Methods and Human Health", June 15-18, 2015, Patince (aplikácia hmotnostnej spektrometrie a NMR spektroskopie v diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov).

















Charles D. Scott Award



RNDr. Peter Biely, DrSc. - za významné prínosy v oblasti biotechnológie pre produkciu palív a chemikálií (cena Society for Industrial Microbiology).













Cena Predsedníctva SAV



Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 r.









Ocenenie SAV



Ing. Danica Mislovičová, PhD. - významná osobnosť SAV 2015.









Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2014

Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2013/2014
Top študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2013/2014



Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za 1. miesto v kategórii Prírodné vedy, chémia a za 1. miesto v rámci všetkých vyhlásených kategórií (absolútny víťaz).









Cena prezidenta SR




















Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za úspechy a prínosy vo vedecko-výskumnej činnosti v odbore prírodné vedy, chémia.

Malá medaila Samuela Mikovíniho


Ing. Ján Tkáč, DrSc. - za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí, za úspešné riešenie projektov v 7. Rámcovom programe, vrátane ERC Starting grantu v oblasti vývoja zariadení na diagnostiku rakoviny a v oblasti bionanotechnológií.

















Medaila SAV za podporu vedy



Ing. Ján Hirsch, DrSc. - za celoživotnú vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu v rámci SAV









Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách



RNDr. Mária Matulová, DrSc. - za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách









Cena rektora STU



Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za vynikajúce plnenie študijných povinností doktorandského študijného programu biotechnológia









Cena Predsedníctva SAV



Ing. Jaroslav Filip, PhD. - za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV









Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2013

Ročný individuálny grant (3000 €) Nadácie Intenda (4. ročník programu Podporujeme individuality)



Ing. Tomáš Bertók










Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV



RNDr. Peter Biely, DrSc. - Osobnosť SAV










Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV



doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. - Osobnosť SAV










Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV



Špičkový tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Petra Gemeinera, DrSc.









Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV



Špičkový tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Igora Tvarošku, DrSc.









Čestná plaketa SAV



RNDr. Desana Lišková, PhD. - za zásluhy v biologických vedách.








Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2012

Medaila SAV za podporu vedy



Ing. Miroslav Koóš, DrSc. - ako prejav uznania za celoživotnú aktívnu vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizátorskú prácu v rámci SAV.








Cena SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce



Ing. Miloš Hricovíni, PhD. - za výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov.








Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2011

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy



RNDr. Peter Biely, DrSc. - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dobrého mena v zahraničí, osobitne v oblasti biotechnológií.









Medaila SAV za podporu vedy



doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. - za podporu a rozvoj vedy doma a v zahraničí.









Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť


Kolektív zamestnancov Chemického ústavu SAV v zložení:
Ing. Peter.Gemeiner, DrSc., Ing. Danica Mislovičová, PhD., Ing. Alica Vikartovská, PhD., Ing. Ján Tkáč, PhD., Ing. Jozef,Nahálka, PhD., Ing.Jaroslav Katrlík, PhD., Ing.Marek Bučko, PhD., Mgr. Jana Šefčovičová, PhD., Dana Žišková a Radoslava Šályová za súbor vedecko-výskumných prác v oblasti imobilizovaných biosystémov.




Cena SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce


Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - za výsledky riešenia medzinárodných vedeckých projektov zameraných na modelovanie štruktúry a funkcie biologických systémov.









Medaila SAV za podporu vedy




RNDr. Peter Biely, DrSc. - za podporu a rozvoj vedy doma a v zahraničí.

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017