O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Profil verejného obstarávateľa

Chemický ústav SAV je podľa § 6 ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Chemický ústav SAV
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Koóš, DrSc., riaditeľ

E-mail: chemsekr@savba.sk
Telefón: +421 2 54772080
Fax: +421 2 59410222

IČO:166618
DIČ: 2020894678
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPHInformácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru s názvom Spotrebný materiál a biochemikálie pre výskumne účely 10721-MST


V súlade s ustanovením § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení týmto verejný obstarávateľ – Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, vyhlasovateľ verejnej súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky "Komplexná analýza genetického, serologického, klinického a humorálneho profilu u pacientov s reumatoidnou artritídou" (vyhlásená vo Vestníku č. 118/2013 zo dňa 19.06.2013 pod značkou 9513-MSS) oznamuje, že výsledné poradie ponúk hodnotených v rámci tejto verejnej súťaže zostavené elektronickou aukciou je nasledovné:
1. Molekulárno-medicínske centrum SAV, Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava.
Víťazom verejnej súťaže sa stal jediný uchádzač, ktorý predložil ponuku.

pre podprahovú zákazku na dodanie tovaru s názvom Výpočtová technika a jej komponenty 10828-WYT

pre podprahovú zákazku na dodanie tovaru s názvom Nákup prístrojov pre Zbierku kultúr kvasiniek 10827-WYT


Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Výzva na predloženie ponuky

Rámcová zmluva - návrh

Príloha č. 1. Tabuľka pre ocenenie predmetu zákazkyZákazky s nízkou hodnotou

Zoznam od 1. 7. 2013
Správa o zákazkach s nízkou hodnotou
V zmysle zákona 25/2006 Z. z., v znení zákona 58/2011

Zoznam faktúrPlán verejného obstarávania

Plán na r. 2013

Plán na r. 2014

Plán na r. 2015

Plán na r. 2016

Plán na r. 2017
Vysúťažené položky s firmou LABO

Zoznam položiek


Vysúťažené položky s firmou BANCHEM

Zoznam položiek


Odstúpenie od zmluvy

nákup leteniekChemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017